Chineză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
...에서 보다시피, ...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
这些数据可以表明...
Pentru a explica date brute
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
数据表明...
Pentru a explica date brute
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
从这些数据可以看出...
Pentru a explica date brute
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
几个值得注意的结果是...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
目前研究结果表明...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
...的数字上升/下降/保持不变。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
与...有关的数据...上升/下降了
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...和...呈正相关
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
예상 했던 데로, ...
正如所预测的,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
这一发现和X的论点是一致的,即...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
此发现进一步确认X的主张,即...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

통계자료에 따르면...
统计数据显示...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
통계에 의하면,
根据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
通过数据统计,可以看出...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
통계적으로 말하면,
据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
据统计数据,我们可以推测...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute