Cehă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
To může být vidět z..., že...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Jak je možno vidět z..., ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Zdá se, že údaje naznačují...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Čísla ukazují, že...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Z údajů je zřejmé, že...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Výsledky této studie ukazují, že...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
...pozitivně koreloval(a) s...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Jak se dalo předpokládat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
Dané statistiky ukazují, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Podle daných statistických údajů...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statisticky řečeno...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute