Daneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Som forudset,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statistisk set...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute