Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute