Maghiară | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute