Olandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute