Poloneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Według statystyk...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute