Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute