Turcă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Pentru a explica date brute
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Pentru a explica date brute
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Pentru a explica date brute
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Pentru a explica date brute
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute