Franceză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... on nähtävissä, että...
On peut voir avec... que...
Pentru a explica date brute
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Comme il peut être vu avec..., ...
Pentru a explica date brute
Aineisto viittaa siihen, että...
Les informations semblent suggérer que...
Pentru a explica date brute
Luvut osoittavat, että...
Les chiffres révèlent que...
Pentru a explica date brute
Lukujen perusteella on selvää, että...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Pentru a explica date brute
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Plusieurs résultats notables furent...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Une corrélation fut établie entre...et...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kuten ennustettu, ...
Comme prévu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Tilastot näyttävät, että...
Les statistiques montrent que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastojen mukaan...
Selon les statistiques...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastollisesti puhuen...
Statistiquement parlant...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute