Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... on nähtävissä, että...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Aineisto viittaa siihen, että...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Luvut osoittavat, että...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Lukujen perusteella on selvää, että...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kuten ennustettu, ...
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Tilastot näyttävät, että...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastojen mukaan...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastollisesti puhuen...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute