Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute