Poloneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pentru a explica date brute
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Jak można zauważyć na... , ...
Pentru a explica date brute
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Dane te zdają się sugerować, że...
Pentru a explica date brute
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Dane wykazują, że...
Pentru a explica date brute
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Z danych wynika, że...
Pentru a explica date brute
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Kilka godnych uwagi wyników...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
...był dodatnio skorelowany z...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statystyki pokazują, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Według statystyk...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Στατιστικά μιλώντας...
Statystycznie rzecz biorąc...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute