Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Στατιστικά μιλώντας...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute