Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

... से पता चलता है कि...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
आकड़ें दिखाते हैं कि...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों के अनुसार
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों के अनुसार
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute