Germană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Dall'osservazione dei dati si registra...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Come si può osservare da...., ...
Wie ... zeigt, ...
Pentru a explica date brute
I dati sembrano suggerire che...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Pentru a explica date brute
I grafici rivelano che...
Die Zahlen legen offen, dass...
Pentru a explica date brute
Dal grafico si rende evidente che...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Alcuni dati degni di nota sono...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... è direttamente proporzionale a...
... korreliert positiv mit... .
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Come già annunciato...
Wie prognostiziert, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

La statistica mostra che...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Parlando in termini statistici...
Rein statistisch gesehen,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute