Engleză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute