Germană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute