Turcă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
...'den görülebileceği üzere ...
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
İstatistiklere göre ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute