Maghiară | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Pentru a explica date brute
Jak można zauważyć na... , ...
Amint látható ....
Pentru a explica date brute
Dane te zdają się sugerować, że...
Az adatok alapján ...
Pentru a explica date brute
Dane wykazują, że...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Pentru a explica date brute
Z danych wynika, że...
Az ábrákon látható, hogy ...
Pentru a explica date brute
Kilka godnych uwagi wyników...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...był dodatnio skorelowany z...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Ahogy várható volt ....
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statystyki pokazują, że...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Według statystyk...
A statisztikák szerint ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisztikai szempontból ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute