Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Patrząc na ... można zauważyć, że...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Jak można zauważyć na... , ...
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Dane te zdają się sugerować, że...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Dane wykazują, że...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Z danych wynika, że...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Kilka godnych uwagi wyników...
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...był dodatnio skorelowany z...
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statystyki pokazują, że...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Według statystyk...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statystycznie rzecz biorąc...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute