Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Jak można zauważyć na... , ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Dane te zdają się sugerować, że...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Dane wykazują, że...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Z danych wynika, że...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Kilka godnych uwagi wyników...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...był dodatnio skorelowany z...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statystyki pokazują, że...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Według statystyk...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statystycznie rzecz biorąc...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute