Coreeană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
...에서 보다시피, ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
예상 했던 데로, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
통계자료에 따르면...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
통계에 의하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
통계적으로 말하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute