Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute