Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Это можно предположить, исходя из того, что...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
Как можно заметить, исходя из..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Цифровые данные обнаруживают, что...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... хорошо сочеталось с ...
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Как мы и предполагали...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Статистика показывает, что...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Согласно статистике...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Статистиически...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute