Chineză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
这些数据可以表明...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
数据表明...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
从这些数据可以看出...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
几个值得注意的结果是...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
目前研究结果表明...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...的数字上升/下降/保持不变。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
与...有关的数据...上升/下降了
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
...和...呈正相关
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
正如所预测的,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
统计数据显示...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
根据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
通过数据统计,可以看出...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
据统计数据,我们可以推测...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute