Coreeană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
...에서 보다시피, ...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
예상 했던 데로, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
통계자료에 따르면...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
통계에 의하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
통계적으로 말하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute