Engleză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
It can be seen from… that…
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
As can be seen from…, …
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
The data would seem to suggest that…
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
The figures reveal that…
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
From the figures it is apparent that…
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Several noteworthy results were…
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
The results of the present study demonstrate that…
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
...was positively correlated with…
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
As predicted, …
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
This finding is consistent with X's contention that…
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
This finding reinforces X's assertion that…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
The statistics show that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
According to the statistics…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
Statistically speaking…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute