Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute