Rusă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
... хорошо сочеталось с ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
Как мы и предполагали...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
Статистика показывает, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
Согласно статистике...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
Статистиически...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute