Spaniolă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
A partir de... se puede observar que...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como se puede ver en...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
Los datos parecen sugerir que...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
La figuras revelan que...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Varios resultados relevantes fueron...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
... fue asociado positivamente con...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
Como se predijo...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
Las estadísticas muestran que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
Según las estadísticas,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
Desde el punto de vista estadístico...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute