Chineză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
จากที่เคยเห็นจาก...
从...可以看出...
Pentru a explica date brute
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
这些数据可以表明...
Pentru a explica date brute
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
数据表明...
Pentru a explica date brute
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
从这些数据可以看出...
Pentru a explica date brute
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
几个值得注意的结果是...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
目前研究结果表明...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
...的数字上升/下降/保持不变。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
与...有关的数据...上升/下降了
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...和...呈正相关
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
อย่างที่ทำนายไว้...
正如所预测的,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
此发现进一步确认X的主张,即...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
统计数据显示...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ตามสถิติ...
根据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
通过数据统计,可以看出...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
พูดอย่างสถิติ
据数据统计,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
据统计数据,我们可以推测...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute