Suedeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...'den görülebileceği üzere ...
Det framgår av ... att ...
Pentru a explica date brute
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Pentru a explica date brute
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Pentru a explica date brute
Sayılar gösteriyor ki ...
Siffrorna avslöjar att ...
Pentru a explica date brute
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Pentru a explica date brute
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var positivt korrelerade med ....
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Tahmin edildiği üzere ...
Som förutspått, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistiken visar att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere göre ...
Enligt statistiken ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rent statistiskt sett ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute