Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat