Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat