Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat