Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat