Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat