Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat