Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat