Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

.....라고 말하고 싶습니다.
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
제 생각에는, ...
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저의 관점에서는, ...
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
반대로, ...
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
한편으로는 ...
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
다른 한편으로는 ...
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... 에도 불구하고, ...
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... 한 사실에도 불구하고,
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
부수적으로, ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
게다가, ...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat