Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat