Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat