Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat