Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat