Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat