Turcă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Je comprends son point de vue.
Demek istediğini anlıyorum.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Je suis entièrement d'accord que...
...'a tamamen katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Je cautionne entièrement l'idée que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Je suis fermement opposé à l'idée que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...and... sont similaires/différents au regard de...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En opposition avec..., ...montre...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., par contraste avec..., est/sont...
...'a karşın ...'daki ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...est similaire à... en ce qui concerne...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...et... diffèrent en termes de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Le premier..., a contrario, le second...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Je dirais que...
Demek istediğim ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Il me semble que...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
À mon sens...
Bence ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Selon mon point de vue...
Benim bakış açıma göre ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je suis d'opinion que...
... görüşündeyim.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Je suis persuadé intimement que... parce que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
De l'avis général..., mais...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Il va de soi que..., cependant...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Au contraire, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
D'un coté...
Bir açıdan baktığımızda ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
D'un autre côté...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
En dépit de...
... olmasına rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
En dépit du fait que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
À propos de...
Antiparantez ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
En outre...
Buna ilaveten ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat