Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat