Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat