Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
ฉันยอมรับว่า...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

ฉันจะพูดว่า...
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
ดูเหมือนว่า...
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
ในความคิดเห็นของฉัน...
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
ยอมรับ...แต่...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ในทางตรงกันข้าม...
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
ในอีกด้านหนึ่ง...
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
ถึงแม้ว่า...
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
โดยบังเอิญ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
นอกจากนี้...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat